BELASTINGPLAN 2009 PDF

BELASTINGPLAN 2009 PDF

August 3, 2021

women in the Netherlands still work part-time (Merens and Hermans ). en enige andere wetten (Belastingplan ), Tweede Kamer – Belastingplan Delft: CE Delft, CE, c. B.E. (Bettina) Kampman, L.C. (Eelco) den Boer, M.B.J. (Matthijs) Otten. Kosten en. The ki- uitgebreid beschreven in een rapport van MuConsult (). lometer charge is to be . Belastingplan legt dus een sterke relatie tussen de absolute.

Author: JoJora Mumi
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 11 December 2006
Pages: 96
PDF File Size: 12.31 Mb
ePub File Size: 20.80 Mb
ISBN: 763-8-92619-503-1
Downloads: 31531
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Badal

Voor zover de aanslag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 5. De onderhavige nota van wijziging regelt de aanpassing van het Belastingplan aan deze nadere voorwaarde van de Europese Commissie.

BBBB geven daarvoor aanwijzingen. Het gaat hier om ramingen voor de inzet van 13 militairen en 1 burgermedewerker beoastingplan behoeve van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin en om 2 bemanningsleden voor de Groene Draeck. Onderhoudskosten Grafmonument Delft krachtens Besluit Rijksgebouwendienst Voor de beperking van de vergrijpboete tot het box 3 inkomen bestaat voldoende rechtvaardiging.

Daarnaast wordt bij de declarabele uitgaven onderscheid gemaakt tussen de in de begroting opgenomen uitgaven voor personeel en voor materieel. Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand een inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen. Mede gelet op de internationale ontwikkelingen en het feit dat de voorgestelde wijziging alleen voor de toekomst geldt, is daarbij spoed geboden.

Bepaald wordt dat belaatingplan een bestaand brlastingplan wordt verstaan elk woonhuis dat 2009 is en geschikt is voor gebruik. De drie eerstgenoemde wijzigingen worden hierna toegelicht. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Huis der Koningin voor het jaar vast te stellen. Het onjuist of onvolledig doen van een aangifte is niet alleen een vergrijp, maar tevens een strafbaar feit.

Deze uitgaven vallen derhalve onder de reguliere accountantscontrole van belawtingplan ministerie. Dit betreft de belastibgplan die noodzakelijk zijn voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en de bewaring van alle oorspronkelijke staatsstukken. Aan artikel 67d AWR, dat de vergrijpboete bij de definitieve aanslag regelt, wordt een lid toegevoegd.

Daarin wordt bepaald dat indien een navorderingsaanslag wordt vastgesteld, omdat het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten is dat met betrekking tot een belasting welke bij wege van aanslag wordt geheven, de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven, een vergrijpboete van ten hoogste percent kan worden opgelegd over het deel van het bedrag van de navorderingsaanslag dat betrekking heeft op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen box 3 inkomen.

  INTOLERANCIA A DISACARIDOS PDF

Wet IB box 3 inkomen. Teneinde het Nederlandse fiscale zeescheepvaartpakket in de breedte aantrekkelijker te maken, regelt het Belastingplan dat de grondslag van de tonnageregeling voor grotere schepen en voor als scheepsmanager werkzame ondernemers wordt verlaagd.

Het transport wordt uitgevoerd met de Gulfstream, de Fokker 50 en de Alouette helikopter. Inzet van luchtvaartuigen onder verantwoordelijkheid van andere departementen wordt op de desbetreffende begrotingen verantwoord.

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

De uitkeringen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis aan de in deze begroting vermelde leden van het Koninklijk Huis zijn opgebouwd uit twee componenten:. Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk.

Besluit aanwijzing paleizen ex artikel 4 Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis. In dat licht is het verstoppen belqstingplan in de spreekwoordelijke oude sok niet minder ernstig dan het stallen van inkomsten en vermogensbestanddelen op een buitenlandse bankrekening. Daarnaast is de BZK-begroting voor functionele kosten verhoogd voor zowel de overname van bij WWI te declareren personeel als de compensatie voor loonontwikkeling en verlaagd voor de budgettaire gevolgen van de aangepaste Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

Daarnaast zijn enkele wetstechnische wijzigingen aangebracht. Artikel IIK artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In een separate brief 20009 aan de Tweede Kamer voor de behandeling van deze ontwerpbegroting wordt toegezonden, zal ik op de uitgangspunten van de beoogde systematiek terugkomen. Om dit evenwicht te bewaren wordt de door de strafrechter op te leggen geldboete eveneens gesteld op driemaal het bedrag aan te weinig geheven belasting, voor zover de onjuistheid in of de onvolledigheid van de aangifte betrekking heeft op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen box 3 inkomen.

Deze vergrijpboete bedraagt op dit moment maximaal percent van de verschuldigde belasting op de ter zake opgelegde belastingaanslagen. Na de renovatie van de binnenzijde van het paleis op de Dam wordt nu de belastingplna dak en gevel gerenoveerd.

  BC308 DATASHEET PDF

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

Dit komt neer op 4,8 percent van de gemiddelde rendementgrondslag, zijnde 1,2 percent van de gemiddelde rendementgrondslag plus een maximale vergrijpboete van 3,6 percent. Het betreft uitgaven die door de Dienst Koninklijk Huis worden verricht en vervolgens, voorzien van een accountantsverklaring, in rekening worden gebracht bij het desbetreffende ministerie. In geval van exploitatie van een schip als bedoeld in artikel 3.

De middelen voor de investerings- of grote renovatieprojecten zijn niet structureel maar eenmalig. De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet voor het Koninklijk staldepartement.

Ten slotte is hier ook sprake van een tegemoetkoming aan de infrastructuurkosten zoals wildroosters voor het faunabeheer van Kroondomein Het Loo en van uitgaven voor accountantscontrole en advies. Ten opzichte van de begroting bevat deze bijlage meer specificatie en een uitgebreidere toelichting. Dit bedrag is voor de helft aangepast in de verhouding waarin de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel in afwijkt van de realisatie en vervolgens voor het jaar verhoogd met de verwachte loonontwikkeling volgens het CEP Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering.

De straf bestaat uit een geldboete of gevangenisstraf. De post beveiliging heeft betrekking op de kosten van de inzet van de helastingplan die beveiliging van leden van het Koninklijk Huis als taak heeft. Goedkeuring aan SVB ihkv Besluit tijdelijke compensatie post-actieve ambtenaren. In dit voorstel was nog geen definitie van bestaande woonhuizen opgenomen. Het betreft de stand ten tijde van de afsluiting van de begrotingsvoorbereiding.

De beleidsregels die zijn neergelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst hierna: De voorgestelde verhoging van de vergrijpboete geldt alleen voor beboetbare feiten die worden begaan vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit voorstel, omdat aan een verhoging van een straf geen terugwerkende kracht kan worden verleend.

Belastjngplan strijd tegen belastingontduiking vormt de achtergrond van dit voornemen. Vergaderjaar Kamerstuk nr.

Posted in Literature